Български център за нестопанско право
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
НОВИНИ
24 август 2016
Неправителствените организации не дължат плащане на държавни такси при регистрация в Централен регистър към МП

С оглед на зачестили сигнали относно анонимни телефонни обаждания, отправени до юридически лица с нестопанска цел, от които се изисква заплащане на парични суми в определен размер, за да могат да „запазят регистрацията" си в Централния регистър за юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейности към Министерството на правосъдието или за да извършват „препрегистрация в публичен регистър", предупреждаваме всички организации с нестопанска цел да бъдат внимателни и да НЕ предприемат действия по заплащане на парични суми на нелегитимирани лица.
повече

19 август 2016
19 Август е Международен ден на хуманитарната помощ

Европа може да се похвали с дългогодишни традиции в областта на хуманитарната дейност, като тук са основани много от най-големите и ефективни хуманитарни организации в света.
повече

19 август 2016
В сила са промените в Закона за съдебната власт

Съгласно приетите промени в Закона за съдебната власт се засилва самоуправлението на съдилищата.
повече

18 август 2016
НПО предизвикателства на Изток

Разговор с Любен Панов, програмен консултант на ECNL (Европейския център за нестопанско право)
повече

16 август 2016
Национална платформа на самозастъпниците – гласът за промяна и равни права на лица с интелектуални затруднения

През 2015 г. в България се създаде първата по рода си Национална платформа на самозастъпниците към Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ).
повече

ПРОЕКТИ

Проект „Социално договаряне за устойчивост“ (2015 – 2017)
повече

 

Проект "Бизнес с мисия" (2016 - 2018)
повече

 

София – модел за отворено управление (2016)
повече

 

Продължаваща и разширена подкрепа за организациите на гражданското общество
повече

 

Подкрепа за устойчивото развитие чрез засилване на ролята и участието на организации на гражданското общество в демократичните промени в ...
повече

 

Мисията възможна: по-лесен достъп до фондовете на ЕС за финансово стабилни НПО (2015-2016)
повече

 

Укрепване на Форум "Социални предприятия в България" (2015-2016)
повече

 

Популяризиране на социалните предприятия като механизъм за достигане и въвличане на най-уязвимите деца и младежи в България (2015)
повече

 

Укрепване на уменията за фондонабиране на български неправителствени организации (2015)
повече

 

Видимост, прозрачност и връзки с общностите в дейността на НПО (2015 -2016)
повече

 

Програма „Следваща стъпка” в България (2014 - 2016)
повече

 

Къщата на гражданското общество – общност за развитие (2014 - 2016)
повече

 

АНАЛИЗИ

Становище относно проект на Условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ - Оперативна програма Развитие на ...
повече

 

Становище на БЦНП по проекта на Закон за противодействие на тероризма
повече

 

Становище по проект за изменение и допълнение на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца"
повече

 

Становище относно проект на Закон за противодействие на тероризма
повече

 

Принципи за добро финансово управление в НПО
повече

 

Нови правила за регистрация на НПО в Регистър БУЛСТАТ
повече

 

Социалното предприемачество като възможност за обезкуражените млади хора?
повече

 

Пътна карта (2015 – 2020) за насърчаване и развитие на социалните предприятия
повече

 

Програма „Регионален грант“
повече

 

Доклад за проблемите на неправителствените организации при достъпа и работата с финансиране по Оперативните програми
повече

 

Финансово управление на НПО. Въпроси и отговори, София, 2015
повече

 

Становище на БЦНП по Закона за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове (ЗНА, юли 2015 г.)
повече

 

Екип
повече

 

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic