Български център за нестопанско право
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
НОВИНИ
29 ноември 2016
Удължен е срокът за кандидатстване в Програма „Социалното предприемачество - възможност за обезкуражените млади хора в обл. Шумен”

За да дадем възможност на повече организации и активисти от Шуменския регион да развият потенциала си на социални предприемачи в подкрепа на местните младежи, които не учат, не се обучават и не работят (т. нар. група на NEETs), решихме да удължим срока за кандидатстване в Програмата „Социалното предприемачество - възможност за обезкуражените млади хора в област Шумен” 2016-2017 г. Крайният срок за изпращане на формуляра за кандидатстване е 7 декември 2016 г., включително.
повече

24 ноември 2016
Попитахме децата „Знаете ли къде и как хората защитават правата си?“

Да, извадката не е представителна, но отговорът е категоричен – „родители, разкажете ни повече“.
повече

21 ноември 2016
Български център за нестопанско право е партньор в инициативата на ООН A day for all

Бъдете част от инициативата. Защото днешният ден трябва да бъде прекрасен за всички.
повече

15 ноември 2016
Покана за кандидатстване в Програма „Социалното предприемачество - възможност за обезкуражените млади хора в област Шумен” 2016-2017 г.

Ако сте неправителствена организация в обществена полза, работите в област Шумен и искате да развивате социално предприемачество в подкрепа по-доброто бъдеще на уязвими младежи от района, но не знаете как, то новата програма за социално предприемачество е точно за вас!
повече

14 ноември 2016
Разбери как да финансираш своята предприемаческа идея на среща в Къщата на гражданските организации

Каним Ви на обучителна среща, организирана съвместно с Информационните центрове на евродепутата Мария Габриел, на тема „Как да търсим европейско финансиране за нашите предприемачески идеи?“.
повече

ПРОЕКТИ

Проект „Социално договаряне за устойчивост“ (2015 – 2017)
повече

 

Проект "Бизнес с мисия" (2016 - 2018)
повече

 

София – модел за отворено управление (2016)
повече

 

Продължаваща и разширена подкрепа за организациите на гражданското общество
повече

 

Подкрепа за устойчивото развитие чрез засилване на ролята и участието на организации на гражданското общество в демократичните промени в ...
повече

 

Мисията възможна: по-лесен достъп до фондовете на ЕС за финансово стабилни НПО (2015-2016)
повече

 

Укрепване на Форум "Социални предприятия в България" (2015-2016)
повече

 

Популяризиране на социалните предприятия като механизъм за достигане и въвличане на най-уязвимите деца и младежи в България (2015)
повече

 

Укрепване на уменията за фондонабиране на български неправителствени организации (2015)
повече

 

Видимост, прозрачност и връзки с общностите в дейността на НПО (2015 -2016)
повече

 

Програма „Следваща стъпка” в България (2014 - 2016)
повече

 

Къщата на гражданското общество – общност за развитие (2014 - 2016)
повече

 

АНАЛИЗИ

Настоятелство
повече

 

"Недееспособността на физическите лица. Съвременни предизвикателства", София, 2016 г.
повече

 

Поискано становище с писмо № КТСП-653-08-28 от 22.08.2016 г. относно Законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа
повече

 

Становище относно проект на Условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ - Оперативна програма Развитие на ...
повече

 

Индекс за устойчивост на неправителствените организации (НПО) в България за 2015 г.
повече

 

Становище на БЦНП по проекта на Закон за противодействие на тероризма
повече

 

Становище по проект за изменение и допълнение на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца"
повече

 

Становище относно проект на Закон за противодействие на тероризма
повече

 

Принципи за добро финансово управление в НПО
повече

 

Обнародвани са промените в Закона за нормативните актове
повече

 

Нови правила за регистрация на НПО в Регистър БУЛСТАТ
повече

 

Социалното предприемачество като възможност за обезкуражените млади хора?
повече

 

Пътна карта (2015 – 2020) за насърчаване и развитие на социалните предприятия
повече

 

Програма „Регионален грант“
повече

 

Становище на БЦНП относно ЗИД на ЗЮЛНЦ, приет от Министерски съвет на 30.09.2015 г.
повече

 

Доклад за проблемите на неправителствените организации при достъпа и работата с финансиране по Оперативните програми
повече

 

Финансово управление на НПО. Въпроси и отговори, София, 2015
повече

 

Становище на БЦНП по Закона за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове (ЗНА, юли 2015 г.)
повече

 

ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
повече

 

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic