Български център за нестопанско право
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
НОВИНИ
21 октомври 2016
Законопроектът за доброволчеството е в Народното събрание

На 18 октомври 2016 г. в парламента бе внесен Законопроект за доброволчеството. Той се базира на обсъждания през изминалата година проектозакон, в изработването и популяризирането на който Български център за нестопанско право имаше активна роля.
повече

21 октомври 2016
Програма Достъп до Информация празнува своята 20 годишнина

Вече 20 години Програма Достъп до Информация наблюдава състоянието на достъпа до информация, като предоставя безплатна правна помощ в случаи на търсене на обществена информация, подкрепя журналистически разследвания по обществено значими теми и провежда обучения и разяснителни кампании за правото на достъп до информация.
повече

20 октомври 2016
Бъдете любопитни и участвайте в Business Lab – една инициатива на Business Instiute и НПО Портал

Представяме ви Business Lab – интерактивно събитие, на което заедно решаваме реални казуси на реални организации с участието на експерти и публиката. Организатор на събитието е The Business Instiute, а партньор и казусо-носител е екипът на Информационният портал за неправителствените организации в България.
повече

13 октомври 2016
В Къщата се проведе Алумни среща на тема "КСО на малките и средни предприятия в България"

На 12-ти октомври в Къщата на гражданските организации се проведе традиционна среща на Алумни клуба. Гост-лектор на събитието беше д-р Марина Стефанова, директор "Устойчиво развитие" към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.
повече

ПРОЕКТИ

Проект „Социално договаряне за устойчивост“ (2015 – 2017)
повече

 

Проект "Бизнес с мисия" (2016 - 2018)
повече

 

София – модел за отворено управление (2016)
повече

 

Продължаваща и разширена подкрепа за организациите на гражданското общество
повече

 

Подкрепа за устойчивото развитие чрез засилване на ролята и участието на организации на гражданското общество в демократичните промени в ...
повече

 

Мисията възможна: по-лесен достъп до фондовете на ЕС за финансово стабилни НПО (2015-2016)
повече

 

Укрепване на Форум "Социални предприятия в България" (2015-2016)
повече

 

Популяризиране на социалните предприятия като механизъм за достигане и въвличане на най-уязвимите деца и младежи в България (2015)
повече

 

Укрепване на уменията за фондонабиране на български неправителствени организации (2015)
повече

 

Видимост, прозрачност и връзки с общностите в дейността на НПО (2015 -2016)
повече

 

Програма „Следваща стъпка” в България (2014 - 2016)
повече

 

Къщата на гражданското общество – общност за развитие (2014 - 2016)
повече

 

АНАЛИЗИ

"Недееспособността на физическите лица. Съвременни предизвикателства", София, 2016 г.
повече

 

Поискано становище с писмо № КТСП-653-08-28 от 22.08.2016 г. относно Законопроект за физическите лица и мерките за подкрепа
повече

 

Становище относно проект на Условия за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ - Оперативна програма Развитие на ...
повече

 

Индекс за устойчивост на неправителствените организации (НПО) в България за 2015 г.
повече

 

Становище на БЦНП по проекта на Закон за противодействие на тероризма
повече

 

Становище по проект за изменение и допълнение на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца"
повече

 

Становище относно проект на Закон за противодействие на тероризма
повече

 

Принципи за добро финансово управление в НПО
повече

 

Обнародвани са промените в Закона за нормативните актове
повече

 

Нови правила за регистрация на НПО в Регистър БУЛСТАТ
повече

 

Социалното предприемачество като възможност за обезкуражените млади хора?
повече

 

Пътна карта (2015 – 2020) за насърчаване и развитие на социалните предприятия
повече

 

Програма „Регионален грант“
повече

 

Становище на БЦНП относно ЗИД на ЗЮЛНЦ, приет от Министерски съвет на 30.09.2015 г.
повече

 

Доклад за проблемите на неправителствените организации при достъпа и работата с финансиране по Оперативните програми
повече

 

Финансово управление на НПО. Въпроси и отговори, София, 2015
повече

 

Становище на БЦНП по Закона за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове (ЗНА, юли 2015 г.)
повече

 

ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
повече

 

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic