Становище на БЦНП относно проект на Закон за мерките срещу ...
Начало | За нас | За сайта | Проекти | Обучения | Новини |   | Портал на НПО | ФОРУМ
Становище на БЦНП относно проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари
ДО
Г-н Валентин Радев,
Министър на вътрешните работи

Г-н Димитър Георгиев,
Председател на Държавна агенция
 „Национална сигурност"


КОПИЕ ДО:
Г-н Бойко Борисов,
 министър-председател на Република България

Г-н Томислав Дончев,
заместник министър-председател на Република БългарияС Т А Н О В И Щ Е
От Български център за нестопанско право (БЦНП), ул. „Христо Белчев" №3, ет.2


ОТНОСНО:
Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари


УВАЖАЕМИ Г-Н РАДЕВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕОРГИЕВ,

Български център за нестопанско право (БЦНП) е фондация в обществена полза, която подкрепя изработването и прилагането на закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България. Ние сме участвали в разработването и обсъждането на редица закони, имащи отношение към дейността на юридическите лица с нестопанска цел като Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за социалното подпомагане, Закона за нормативните актове и много други.


С настоящото становище изразяваме позицията си по повод публикувания проект на нов Закон за мерките за изпирането на пари (ЗМИП) и начините, по които той засяга юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Нашите коментари обхващат две основни теми:

А. Включването на ЮЛНЦ като задължени субекти по чл. 4 от закона;

Б. Необходимостта от ясно определяне на категориите лица, които ще се считат за действителни собственици на ЮЛНЦ.


Пълния текст на становището можете да прочетете тук: 
Сподели в Facebook
 

 

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

 

» местоположение

Български център за нестопанско право © 2009 www.bcnl.org | Изработка на сайт MaxGraphic